Jak analyzovat prostředí firmy

SWOT analýza je jedním ze základních strategických nástrojů aplikovaných při analýze firemního prostředí. SWOT analýza je dnes poměrně rozšířeným nástrojem a často je aplikována také jako nástroj osobního rozvoje.

Co nám přinese aplikace SWOT analýzy?

Analýza se zaměřuje na silné a slabé stránky naší společnosti, dále na příležitosti, které nám skýtá současný stav a situace a v neposlední řadě se orientuje na hrozby, kterým musíme čelit. Pomocí analýzy si zmapujeme fungování firmy a uvědomíme lépe souvislosti, které jsme doposud drželi v podvědomí naší mysli. Dokážeme zhodnotit fungování firmy, nalézt problémy, možnosti dalšího růstu a vztahy mezi nimi. Tyto vztahy pak můžeme využít jako výchozí bod při stanovení strategie a rozvoje firmy.

SWOT analýza je hodnocení

 • silných (Strengths) a slabých (Weaknesses) stránek podniku
 • příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) firmy

SWOT

Jak sestavit SWOT analýzu?

Silné stránky

Při analýze silných stránek se jedná o určení vnitřních sil firmy. Zamyslete se nad tím, co firma dělá lépe než konkurence. Zvažte silné stránky jak z vnějšího pohledu, tak z vnitřního pohledu. Jak je firma vnímána zaměstnanci a jak ji vidí zákazníci, případně konkurence na trhu.

Pokuste se najít odpovědi na následující otázky:

 • Je na tom firma dobře z finančního hlediska?
 • Má firma zmapovaný trh v oboru svého působení?
 • Má firma nějaké zvláštní kompetence? např. pracovní tým apod.
 • Má nějaké konkurenční výhody? Pokud ano, udržuje si je?
 • Co dělá firma lépe než konkurence?
 • Jsou jeho zákazníci loajální?
 • Řídí současný management firmu úspěšně?
 • Má firma unikátní, jedinečný produkt?

Příklady silných stránek:

 • Zavedený produkt
 • Významné postavení na trhu v ČR i světovém trhu
 • Výborné vztahy s partnery a zákazníky
 • Kladné reference zákazníků
 • Škálovatelnost produktu (schopnost přizpůsobit se rychle a pružně požadavkům zákazníka)
 • Technologické know-how
 • Vzdělání, přes 50% zaměstnanců má VŠ vzdělání
 • Loajalita zaměstnanců

Slabé stránky

Zde určujeme potenciální vnitřní slabiny firmy. Jde o to, v čem se firmě nedaří a v čem ostatní dosahují lepších výsledků. Opět se na firmu podívejte jak z vnějšího pohledu zákazníků, tak očima zaměstnanců firmy. Je dobré uvést všechny slabiny, i když se nám nemusí líbit. Právě nepříjemná pravda nyní může ušetřit nemalé prostředky a potíže v budoucnu.

Pokuste se proto zaměřit na následující otázky:

 • Má firma nějaké konkurenční nevýhody? např. nekvalifikovanou pracovní sílu apod.
 • Chybí ve firmě klíčové znalosti a kompetentní lidé?
 • Má firma široký nebo úzký výrobní sortiment?
 • Má firma jasně stanovenou strategii a cíl, kterého chce dosáhnout?
 • Má vedení firmy dostatečné manažerské znalosti, dovednosti a schopnosti?
 • Čelí firma vnitřním problémům? např. nespokojenost zaměstnanců apod.
 • Co můžeme zlepšit?
 • Jaké faktory jsou příčinou ztráty prodejů?

Příklady slabých stránek:

 • Špatná distribuce, specializace na střední firmy
 • Zkušenosti managementu, věkový průměr
 • Špatná vnitřní komunikace
 • Nedostatečné školení
 • Často nejsou tyto zakázky výdělečné
 • Firma nedostatečně využívá marketingu k získávání nových zákazníků
 • Špatné používání metodologie
 • Nezastupitelnost lidí a kapacity
 • Nedostatečná motivace lidí, spíše metoda postihů

Příležitosti

Jedná o potenciální vnější příležitosti. Pokud vás žádné příležitosti nenapadají, podívejte se na silné stránky a pokuste se z nich odvodit, kde by mohla být příležitost a šance pro růst. Podobným způsobem můžete revidovat slabé stránky a zamyslet se nad příležitostmi, jak je eliminovat.

Opět se zamyslete na otázkami:

 • Může firma využít růst trhu k vlastnímu růstu?
 • Má firma možnost diverzifikovat do podobných produktů?
 • Existují skupiny potencionálních zákazníků?
 • Má možnost vstoupit na nové trhy nebo segmenty?
 • Vzniká na trhu nová potřeba zákazníků, kterou je třeba uspokojit?

Příklady zpracování příležitostí:

 • Nové trhy, pokračovat v expanzi do dalších zemí Ameriky, Asie a Afriky
 • Nové segmenty trhu
 • Zajištění dlouhodobé věrnosti zákazníků
 • Neustálým zkvalitňováním výrobků být vždy krok před konkurencí
 • Spolupráce s partnery na vývoji
 • Nové technologie
 • Dotační programy na technologie i vzdělávání

Hrozby

Hrozby představují oblast, která sebou přináší rizika. Pokud je nebudeme systematicky řídit, předcházet jim, mohou přerůst v závažný problém.

Otázky, které mohou pomoci, jsou následují:

 • Mění se potřeby zákazníka?
 • Jak intenzivní je růst konkurence v oboru?
 • Jak vláda zasahuje do podnikání?
 • Je trh nasycen a poptávka roste pomalu?
 • Roste vyjednávací síla zákazníků nebo dodavatelů?
 • Je firma ohrožena růstem prodeje substitutů?
 • Jakým překážkám čelíme?
 • Co dělá konkurence?
 • Jaké technologie nám chybí?
 • Jaká je naše situace s Cash-Flow?
 • Ohrožují některé naše slabé stránky přímo naše podnikání?

Příklad zpracování hrozeb:

 • Bariéry vstupu, nutnost certifikací
 • Patenty konkurence
 • Kurzy měn
 • Školení partnerů
 • Neochota prodeje systémového řešení
 • Přístup k novým technologiím
 • Zlepšení nabídky ze strany stávající konkurence

TIP

 • Ve SWOT analýze se zaměřujte na hlavní body a položky. Body, které nemají zásadní dopad a vliv, nemá smysl uvádět.
 • K získání podnětů pro jednotlivé oblasti můžete využít některé kreativní techniky.
 • Pokud budete mít příliš mnoho bodů a nebudete se moci rozhodnout, můžete použít techniky řešení problémů a rozhodování.
 • Po vypracování SWOT analýzy je důležité stanovit si priority, tzn. kterým položkám je nezbytné začít se bezprostředně věnovat.

SHRNUTÍ

SWOT analýza jedním ze základních nástrojů strategického řízení. Svoji oblibu získala mimo jiné také pro jednoduchost použití a jasné přehledné výstupy, se kterými je možné bezprostředně začít pracovat. Důležitým aspektem při zpracování je podívat se na situaci firmy jak očima zákazníků, tak zaměstnanců. Při hodnocení buďte realističní a pečliví.

SWOT analýza hodnotí:

 • silné (Strengths) stránky firmy
 • slabé (Weaknesses) stránky firmy
 • příležitosti (Opportunities) firmy
 • hrozby (Threats) firmy
 
« PEST analýza - příklad USP analýza »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.