"Tým není parta lidí s různými názvy pracovních pozic, ale souhrn jednotlivců, z nichž každý má svou roli, kterou ostatní vnímají a uznávají. Členové týmu vyhledávají určité role a jejich výkon je perfektní v těch, které jsou jim nejvíce přirozené."

Dr. R. M. Belbin

Belbinovy týmové role jsou efektivní cestou k identifikaci chování lidí na pracovišti, k identifikaci jejich silných a slabých stránek. Výstupy dotazníků mohou být použity pro:

 • budování produktivních pracovních vztahů
 • rozvoj vysoce výkonných týmů
 • zvýšení sebevědomí a osobní efektivitu
 • budování vzájemné důvěry a porozumění
 • podporu procesu náboru

Definice týmových rolí

Týmové role sledují chování, nikoli osobnost, a proto mohou být definovány jako:

Tendence chovat se, přispívat a reagovat na ostatní členy týmu určitým způsobem.

Týmové role, které definoval Meredith Belbin, jsou široce využívány v nejúspěšnějších organizacích po celém světě. Tím, že poznáme své silné stránky, dokážeme je mnohem lépe využít jak ve svůj prospěch a slabé stránky dokážeme zvládat, tím nejvhodnějším způsobem.

Jsme úspěšnější, když lépe známe své silné stránky a umíme je využít ve prospěch týmu a současně zvládáme své přípustné slabé stránky.

9 týmových rolí

Pomocí dotazníku identifikujete 9 týmových rolí. Dozvíte se, které vaše role jsou nejpřirozenější a tedy nejvhodnější, které jste schopni zastupovat v případě potřeby, a které pro vás nejsou vhodné za žádných okolností.

Přehled rolí:

 • Inovátor (Plant)
 • Vyhledávač zdrojů (Resource investigator)
 • Koordinátor (Co-ordinator)
 • Usměrňovač (Shaper)
 • Monitor vyhodnocovač (Monitor evaluator)
 • Týmový pracovník (Teamworker)
 • Realizátor (Implementer)
 • Kompletovač finišer (Completer finisher)
 • Specialista (Specialist)

Základem úspěchu je vyváženost

Výzkumy poukázaly, že projevy chování jednotlivých rolí jsou nezbytné pro celkovou úspěšnost a funkčnost týmu. Klíčem je tedy rovnováha mezi rolemi. Například tým se neposune kupředu, pokud nedostane počáteční nápad od Inovátora. Pokud však bude tým sestavený z Inovátorů vyprodukuje řadu skvělých myšlenek, avšak stěží jen některé dotáhne do finálního konce. Podobně bez Usměrňovače bude tým zvolna proplouvat realitou, nicméně bez jasného směru, cílů a termínu. Naopak příliš mnoho Usměrňovačů v týmu vede k osobnímu sebeprosazování a obvykle poklesu morálky.

Silné stránky a přípustné slabé stránky

Tak jako role svým chováním přispívají k celkovým výsledkům týmu, mají také povolenou slabost. Jde o druhou stranu mince v projevech chování, která je v týmu přípustná, protože s ní silné stránky role úzce souvisejí.

Jak svými rolemi přispíváme k celkovým cílům týmu, tak bychom mohli jejich dosažení také snižovat. Jde o druhou stranu mince v projevech našeho chování, což může souviset s přípustnými slabinami role. Pokud dokážeme s těmito slabinami pracovat, neohrožujeme tak atmosféru v týmu ani dosažení očekávaných výsledků. Pomocí testu týmových rolí, tak máme v rukou užitečný nástroj, jak přípustné slabiny odhalit a navrhnout opatření.

Například:
 • Inovátor může mít neobvyklé nápady nebo být zapomnětlivý
 • Vyhledavač zdrojů může zapomenout sledovat cíl
 • Monitor vyhodnocovač může být příliš kritický a pomalu postupovat k cíli
 • Koordinátor přes samé delegování může zapomenout pracovat
 • Realizátor může hájit své plány, kterých se nedokáže vzdát ve prospěch pozitivních změn
 • Kompletovač finišer může být obviněn z extrémního perfekcionismu
 • Týmový pracovník může být nerozhodný, když je třeba udělat nepopulární rozhodnutí
 • Usměrňovačriskuje agresivitu při pokusech donutit tým k tomu, aby se věci pohnuly
 • Specialista může mít tendenci zaměřovat se pouze na oblasti související s jeho odborností

Jak můžete zjistit silné s slabé stránky a role ve vašem týmu?

Stručně řečeno, souhrnná zpráva o týmu a jednotlivcích vám jasně popíše současnou situaci na pracovišti, včetně doporučení, jak s týmem dále pracovat. Výstupy můžete rovněž využít pro nábor vhodného člena do týmu. Dotazníky včetně výstupní zprávy si můžete objednat přímo na našich stránkách.

Pro názornost jsme pro vás připravili ukázky jednotlivých zpráv.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.