Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád BRAIN TOOLS GROUP s.r.o.

Účinné od: 1. 1. 2012

Poskytovatelem služby „www.braintools.cz“ (dále jen „služba“) je společnost BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. se sídlem Jaromírova 291/32, Olomouc, 77900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45395, IČ: 29381002, DIČ: CZ29381002, která je plátcem DPH. (BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. je dále označován jako „poskytovatel“ nebo zájmenem „my“.)

Tyto všeobecné obchodní podmínky ("podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi uživatelem a poskytovatelem. Předtím, než začnete naše služby využívat, přečtěte si tyto podmínky pozorně; kliknutím na registraci vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami, které se tím stávají pro Vás právně závaznými.

1. ZMĚNY PODMÍNEK

Tyto podmínky mohou být poskytovatelem měněny. Aktuální verzi podmínek k vytištění naleznete na adrese http://www.braintools.cz/obchodni-podminky.htm. Seznamujte se, prosím, průběžně s veškerými změnami. Datum počátku účinnosti stávající verze podmínek je uvedeno v záhlaví této stránky. V případě, že s aktuální verzí podmínek nesouhlasíte, služby nevyužívejte.

2. POPIS SLUŽEB

V rámci služeb nabízí poskytovatel uživatelům prostřednictvím webového rozhraní služby Letem obchodním světem, On-line nástroje, ToolBox, Garanti, Cílomat, Testy a dotazníky, TOP nástroje, English Zone, On-line koučink, Perfect 4 Business. Jedná se o možnost stáhnout si uživatelem vybraný digitální obsah umístěný poskytovatelem na portálu BrainTools a pořídit si jeho přechodnou a nebo trvalou rozmnoženinu, dále absolvovat osobně vzdělávací on-program, on-line poradenství či absolvovat diagnostické testy získat z nich příslušné výstupy.

3. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Digitální obsah zpřístupňovaný uživatelům prostřednictvím služeb portálu BrainTools („Obsah“) představuje obvykle písemný, obrazový, zvukový nebo kombinovaný záznam autorské díla/děl (včetně doprovodných materiálů) a jiných předmětů chráněných právy podle autorského zákona a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví. Poskytovatel má oprávnění k poskytování Obsahu.

Uživatel je oprávněn při využití služeb užít zpřístupněný Obsah výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu. Uživatel není oprávněn Obsah ani jeho část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám. Uživatel není oprávněn využívat Obsah ani jeho část k získání jakéhokoli hospodářského prospěchu ani k podnikání.

Uživatel není oprávněn Obsah ani jeho část jakkoli měnit a upravovat (včetně konverze do jiného datového formátu) ani ho využít k vytvoření jiného výtvoru, s výjimkou případů, kdy se jedná o úpravu technického charakteru nezbytnou k užití Obsahu pro osobní potřebu v souladu s těmito podmínkami.

Zapsané a nezapsané ochranné známky, obchodní firmy a jiná označení uvedená při poskytování služby a Obsahu a/nebo tvořící součást Obsahu jsou majetkem poskytovatele nebo jeho smluvních partnerů a nesmí být jakkoli dále reprodukovány ani napodobovány.

Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet odstranit, změnit nebo obejít technické prostředky ochrany Obsahu nebo informace o identifikaci práv k Obsahu.

Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet získat přístup k Obsahu jinak než v souladu s těmito podmínkami.

Uživatel bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv na ochranu duševního vlastnictví s možností postihu podle příslušných zákonů. Rovněž tak je to důvodem k ukončení přístupu ke službám ze strany poskytovatele.

Uživatelé mladší 18 let by měli mít k využívání služby souhlas svých zákonných zástupců.

4. REGISTRACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Před využitím služby musí proběhnout registrace uživatele. Při registraci je uživatel povinen zadat pravdivě a úplně všechny údaje, včetně údajů nepovinných, pokud se rozhodne je zadat. Provedením registrace je zřízen tzv. uživatelský účet. V případě změny kteréhokoli ze zadaných údajů se uživatel zavazuje tuto změnu neprodleně zadat do svého uživatelského účtu. Shora uvedené platí obdobně při provádění platby za využití služby. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou a heslem. Uživatel je povinen zachovat mlčenlivost a chránit před vyzrazením tyto údaje umožňující přístup k jeho uživatelskému účtu a nesmí umožnit využití jeho uživatelského účtu jinou osobou. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za následky spojené s porušením této povinnosti.

Uživatel má právo svůj uživatelský účet kdykoli zrušit. Poskytovatel má právo zrušit uživatelský účet uživatele v případě, že uživatel poruší podmínky poskytování služeb nebo pokud nevyužije službu po dobu delší než 12 měsíců.

Registrací vyslovuje uživatel svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při registraci a při provádění platby (včetně předplatného), zejména s jejich vedením v databázi registrovaných uživatelů a jejich užitím pro účely poskytování služeb a v této souvislosti včetně jejich využití při placení, a dále k zasílání informací souvisejících se službami poskytovatele a jiných obchodních sdělení poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje využívat tyto osobní údaje výlučně k uvedeným účelům a zaručuje jejich ochranu před zpřístupněním třetím osobám. Osobní údaje uživatele budou vedeny v databázi uživatelů po dobu, pokud bude veden jeho uživatelský účet, a dále po dobu nezbytnou k realizaci práv a závazků ze smluvního vztahu o poskytnutí služby a zákonných povinností. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel využívá ke zpracování osobních údajů třetí subjekt.

5. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY A TECHNICKÉ PODMÍNKY SLUŽBY

K uzavření smlouvy o poskytnutí konkrétní služby (dále „smlouva o poskytnutí služby“) dojde po registraci uživatele okamžikem odeslání objednávky vybrané služby, ke kterému dojde kliknutím na potvrzovací tlačítko v rámci platební brány. Před odesláním objednávky má uživatel možnost zkontrolovat správnost údajů zadaných v objednávce a tyto případně opravit nebo upravit. Doručení objednávky bude uživateli neprodleně potvrzeno automaticky ze serveru služby. Uzavřená smlouva o poskytnutí služby je archivována poskytovatelem a není přístupná.

Po provedení úhrady ceny za službu umožní poskytovatel uživateli přístup k Obsahu zvolené služby zasláním informace (přístupového kódu) na email uživatele nejpozději do 24 hodin od připsání úhrady na účet poskytovatele.

Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí služby osobě, která v minulosti porušila podmínky poskytování služby nebo která v minulosti porušila práva duševního vlastnictví nebo existuje takové důvodné podezření. K tomu účelu je poskytovatel oprávněn zrušit nebo dočasně zablokovat uživatelský účet.

Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb, při placení ceny za služby a při poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb a využíváním služeb si hradí uživatel sám.

K využití služby je nezbytné následující hardwarové a softwarové vybavení na straně uživatele: běžný osobní počítač s operačním systémem Microsoft Windows (verze XP a novější), operačním systéme Linux nebo Mac OS X, případně jiná kompatibilní zařízení. Uživatel si je vědom toho, že poskytovatel nezajišťuje technické a softwarové vybavení na straně uživatele včetně připojení k internetu a že všechny náklady s tím spojené nese uživatel sám. Uživatel bere na vědomí, že kvalita služby (zejména rychlost a kvalita stahování) mohou do značné míry záviset na technickém vybavení uživatele a způsobu připojení uživatele k internetu.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Služby jsou poskytovány úplatně. Cena služeb se udává včetně DPH. Poskytovatel může cenu služby měnit; pro uživatele je závazná cena uvedená poskytovatelem v okamžiku odeslání objednávky.

Cena služby je splatná před zpřístupněním objednaného Obsahu uživateli, a to do 3 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb.

Uživatel může zaplatit cenu služby jedním z následujících způsobů: prostřednictvím standardního bezhotovostního bankovního převodu na účet poskytovatele nebo platební kartou. Uvedené platební podmínky jsou součástí těchto podmínek a jsou pro uživatele závazné.
Poskytovatel se zavazuje vystavit uživateli daňový doklad na zaplacenou cenu služby nebo úhradu předplatného, a to na základě žádosti uživatele.

7. NABÍDKA SLUŽBY A DOSTUPNOST

Poskytovatel rozhoduje o tom, který Obsah bude v rámci nabídky služeb nabízen a jaká bude cena služby. Uživatel nemá žádný nárok vyplývající ze zúžení nabízeného Obsahu nebo změny cen za poskytnutí služby. Zejména uživatel bere na vědomí možnou dočasnou nedostupnost některého Obsahu nebo celé služby z důvodu nutné údržby nebo dodržení pokynů nositelů práv. Poskytovatel má kdykoli právo rozhodnout o ukončení provozování služby.

Je prioritním zájmem poskytovatele udržovat plnou funkčnost webových stránek, na nichž jsou služby provozovány, zdokonalovat a rozšiřovat jejich funkce a vytvářet uživatelsky příznivé prostředí. Poskytovatel však nenese odpovědnost za vady uživatelem objednané služby vzniklé v důsledku zásahu jiné osoby do webových stránek služby nebo uživatelského účtu nebo v důsledku užití služby nebo uživatelského účtu v rozporu s těmito podmínkami a jejich určením, a v případě poruch funkčnosti datové sítě uživatele, veřejné datové sítě, hardwarového nebo softwarového vybavení uživatele, ani za nepřímé škody tím způsobené jako je ztráta dat uživatele apod.

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace poskytnutých služeb, zejména neposkytnutí Obsahu v souladu s objednávkou, prodlení s poskytnutím Obsahu, vady Obsahu bránící jeho užití uživatelem apod. je třeba uplatnit u poskytovatele bez prodlení, a to písemně na adrese sídla poskytovatele nebo emailem na kontaktní adrese info@braintools.cz

Poskytovatel se zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od obdržení reklamace. Nevznese-li při uplatnění reklamace uživatel jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nezávadného Obsahu v souladu s objednávkou uživatele. Není-li to možné nebo požádá-li o to uživatel při uplatnění reklamace, vrátí mu poskytovatel v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí služby.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uživatel má právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby pouze do okamžiku, než od poskytovatele obdrží přístupový kód k Obsahu. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby, pokud uživatel neuhradí cenu služby nejpozději do 30-ti dnů od obdržení objednávky poskytovatelem. Dále jsou smluvní strany oprávněny od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit v jiných zákonem stanovených případech. Odstoupení je účinné doručením druhé smluvní straně a smlouva o poskytnutí služby se jím ruší od počátku. Smlouvu o poskytnutí služby lze kromě odstoupení zrušit dohodou obou stran. V případě zrušení smlouvy o poskytnutí služby je uživatel povinen zničit veškeré kopie Obsahu pořízené podle smlouvy a poskytovatel je povinen vrátit uživateli již zaplacenou cenu.

Tyto podmínky a všechny smlouvy o poskytnutí služby podle nich uzavřené se řídí českým právním řádem (s výjimkou kolizních norem), zejména občanským zákoníkem. To platí i pro smluvní vztahy s cizím prvkem.

Pro smlouvu o poskytnutí služby je rozhodné to znění obchodních podmínek, které je účinné v době jejího uzavření. Uživatel není při využívání služby vázán žádnými kodexy chování.

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.