Cílená práce s riziky

Analýza rizik musí být transparentní, jasná a opakovatelná. Kdykoli musí být možné stejným způsobem hodnotit další identifikovaná rizika a také provést následně (opakovaně) analýzu rizik s využitím stejné metodiky…

Co nám řekne analýza rizika?

Pomůže nám určit, s jakou pravděpodobností daná událost nastane, že například nájemce nezaplatí, což je stav, kterému chceme předcházet. Následující postup umožní rizika detailně analyzovat tak, aby bylo možné přijmout účinné kroky k jejich eliminaci (viz nástroj: Jak snižovat riziko). Analýza rizik obsahuje kombinaci pravděpodobnosti výskytu dané události a jejího dopadu.

Jak analyzovat rizika v 5-ti krocích

1. Metodika
2. Krajní polohy rizik
3. Hodnocení rizik
4. Nezávislý pohled
5. Výstup analýzy rizik

1. Metodika

Při analýze rizik je třeba si nejprve upřesnit samotnou metodiku analýzy, kterou chceme provést. To samo o sobě spočívá ve sjednocení pohledu na míru dopadu a pravděpodobnost výskytu identifikovaných rizik (viz identifikace a popis rizik), spočívá v nastavení škál pro hodnocení (doporučuji 5 úrovní) a to dle následujících tabulek. V praxi je možné si metodiku upravit dle vlastního uvážení, nicméně v následném příkladu bude pracováno s touto často užívanou metodikou v pěti-úrovňové škále.

Tabulka 1 - Pravděpodobnost výskytu rizika

RIZIKO - PRAVDĚPODOBNOST VÝSTKYTU
ÚROVEŇ OZNAČENÍ ČÍSELNÉ VYJÁDŘENÍ INTERVAL PRAVDĚPODOBNOSTI
5 téměř jisté od 4,1 do 5,0 vyskytne se skoro vždy
4 pravděpodobné od 3,1 do 4,0 pravděpodobně se vyskytne
3 možné od 2,1 do 3,0 někdy se může vyskytnout
2 nepravděpodobné od 1,1 do 2,0 vyskytnout se může, ale nemusí také vůbec
1 téměř vyloučené od 0,1 do 1,0 vyskytuje se pouze ve výjimečných případech

Tabulka 2 - Významnost vlivu, dopadu rizika

RIZIKO - VÝZNAMNOST VLIVU/DOPAD RIZIKA
ÚROVEŇ OZNAČENÍ DOPADU ČÍSELNÉ VYJÁDŘENÍ INTERVAL PRAVDĚPODOBNOSTI
5 katastrofický od 4,1 do 5,0 ztráta majetku, podnikání/ významná ztráta
4 velmi významný od 3,1 do 4,0 významná ztráta, soudní spor, významné poškození majetku
3 významný od 2,1 do 3,0 vyžaduje okamžité řešení situace
2 drobný od 1,1 do 2,0 ovlivňuje pouze dílčí aktivity
1 téměř neznatelný od 0,1 do 1,0 neovlivňuje znatelně fungování

2. Krajní polohy rizik

Jestliže máme vymezenou škálu pro hodnocení rizik pak dříve, než přistoupíme k samotnému hodnocení rizik, měli bychom zvážit jejich krajní polohy. Co to v praxi znamená? Uveďme si příklad.

Příklad:

U činnosti pronájem bytů jsme identifikovali například následující rizika:

  • ztráta majetku
  • poškození majetku
  • problémy s cash-flow
  • riziko nedodržení zákonů
  • aj.

Jaká je jejich krajní poloha?

  • U rizika ztráty majetku je krajní poloha zřejmá, jde o to, že majetek už mi nepatří. Mohu o něj přijít ve prospěch banky, státu či jiné osoby. Kdy a proč může tato krajní situace nastat? I toto musím zvážit při následném hodnocení tohoto rizika…
  • U rizika poškození majetku je krajní polohou to, že poškození bude buď trvalé, tzn. nepůjde opravit, nebo může jít o krajní situaci, kdy oprava bytu by stála více než byt nový.
  • U rizika problémů s cash-flow je krajní polohou dlouhodobá neschopnost splácet své závazky. Důsledkem daného rizika pak může být v krajním případě ztráta majetku z důvodu exekuce.
  • U rizika nedodržení zákonů může být krajní polohou například trestní odpovědnost, tzn. že skončím ve vězení z důvodů nedbalostních, například protože jsem nedodržel bezpečnostní vyhlášky.

3. Hodnocení rizik

Samotné hodnocení rizik znamená, že každému riziku přiřadíme určitou míru pravděpodobnosti jeho výskytu (1-5) a významnost z hlediska jeho dopadu (1-5). Významnost rizika je pak dána součinem pravděpodobnosti a dopadu (významnost rizika = D*P).

Příklad:

IDENTIFIKOVANÉ RIZIKO ANALÝZA
PRAVDĚPODOBNOST DOPAD ÚROVEŇ RIZIKA
ztráta majetku 1 5 5
nízký výnos z pronájmu 3 4 12
ztráta klíčových nájemců 4 4 16
prodloužení doby návratnosti investice 3 3 9
riziko nedodržování zákonů 4 2 8
riziko špatného vedení účetnictví 3 3 9
riziko porušení smluvních ujednání 3 3 9
riziko porušení termínů 3 3 9
problémy s Cash-Flow 4 4 16
neschopnost splácet své závazky 3 3 9
riziko poškození majetku 4 4 16

Jestliže takto zhodnotíme všechna identifikovaná rizika, následně bychom měli rizika rozdělit dle tzv. metody semaforu (viz Metoda semafor) na:

běžná rizika
závažná rizika
kritická rizika

Příklad:

IDENTIFIKOVANÉ RIZIKO ANALÝZA
PRAVDĚPODOBNOST DOPAD ÚROVEŇ RIZIKA PRIORITA
ztráta majetku 1 5 5
nízký výnos z pronájmu 3 4 12
ztráta klíčových nájemců 4 4 16
prodloužení doby návratnosti investice 3 3 9
riziko nedodržování zákonů 4 2 8
riziko špatného vedení účetnictví 3 3 9
riziko porušení smluvních ujednání 3 3 9
riziko porušení termínů 3 3 9
problémy s Cash-Flow 4 4 16
neschopnost splácet své závazky 3 3 9
riziko poškození majetku 4 4 16

4. Nezávislý pohled

Vlastní provedené hodnocení rizik by mělo být tzv. objektivizováno nezávislou osobou. To znamená, pokud chcete, a mělo by to být i ve vašem zájmu, udělat analýzu rizik co nejpřesněji, dejte hodnocení k posouzení nezávislé osobě.

Příklad:

V případě pronájmu bytů byla analýza rizik (výsledky - viz vzor Katalogu/registru rizik) nezávisle zhodnocena paní účetní a právním zástupcem. S oběma byla konzultována samostatně a na základě rozhovorů byly v analýze rizik provedeny drobné korekce: snížena pravděpodobnost rizika nedodržení zákonů a u rizika špatného vedení účetnictví byl ponížena jak pravděpodobnost, tak i dopad.

5. Výstup analýzy rizik

Výstupem analýzy rizik musí být řádně ohodnocená všechna rizika. Je velmi vhodné, doporučuji, aby výstup analýzy rizik byl už samotnou nedílnou součástí Katalogu/registru rizik (viz samostatný vzor).

Příklad:

U příkladu pronájmu byla jednotlivá rizika ohodnocena a následně byla vymezena jejich významnost. Jako kritická byla označena následující – těmto rizikům je třeba věnovat obzvlášť velkou pozornost.

Kritická rizika u činnosti pronájem bytů:

IDENTIFIKOVANÉ RIZIKO ANALÝZA
PRAVDĚPODOBNOST DOPAD ÚROVEŇ RIZIKA PRIORITA
ztráta klíčových nájemců 4 4 16
problémy s Cash-Flow 4 4 16
riziko poškození majetku 4 4 16

TIP

Vezměte identifikovaná rizika, která jste identifikovali pomocí nástroje Jak identifikovat a popsat rizika a doplňte u nich sloupce pro analýzu rizik – pravděpodobnost, dopad, úroveň rizika (významnost) v Katalogu/registru rizik (viz nástroj Jak vytvořit katalog rizik). Následně dle kvantifikované úrovně rizika (významnosti) určete prioritu práce s jednotlivými riziky pomocí tzv. metody semaforu.

SHRNUTÍ

Analyzovat rizika neznamená pouze určit míru pravděpodobnosti a dopad jednotlivých identifikovaných rizik, ale současně je třeba:

1. mít vlastní metodiku
2. určit krajní polohy rizik
3. umět zhodnotit významnost jednotlivých rizik (významnost = P x D)
4. získat minimálně jeden nezávislý pohled na hodnocení rizik
5. zpracovat výstup vlastní analýzy rizik

 
« Identifikace a popis rizik Katalog rizik »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.