Transakční vedení

Transformační vedení je postaveno na emocích a vede ke změnám – ke změnám myšlení, firmy, motivace lidí. Naproti tomu transakční vedení směřuje k udržování statu quo. Stanovuje žádoucí a nežádoucí chování a vede pracovníky k plnění jasně deklarovaných norem a požadavků. Transakční vedení staví na rozumovém přístupu nadřízených i podřízených.

Vedoucí může úspěšně využívat obou forem vedení. Udržuje osvědčené chování a postupy transakčními prostředky a současně prosazuje nové směry využíváním transformačních nástrojů.

3 nástroje transakčního vedení:

 1. DEKLARACE STANDARDŮ
 2. PODMÍNĚNÁ ODMĚNA
 3. ŘÍZENÍ VÝJIMEK

1. Deklarace standardů

První podmínkou splnění cílů ze strany pracovníků je jejich jasné stanovení a stejně tak stanovení standardů chování, které je nutno respektovat a dodržovat. Nadřízený musí jasně deklarovat, jaká je jeho představa o výsledku a žádoucím chování.
Stanovení cílů se řídí formulí SMART.

 • „V příštím roce dosáhnete zisku 200 milionů CZK.“
 • „Před ranní směnou musí být oprava sušičky ukončena.“
 • „V příštím období dosáhnete zvýšení market share o 2,5%.“

Vedle toho existují požadavky na standardní chování, které trvale vedou k dosahování dlouhodobých cílů.

 • „Prodavači zdraví každého zákazníka při vstupu do prodejny.“
 • „Zaměstnanci označují příchod na pracoviště nejpozději v 5.50.“
 • „Vedoucí týmů zasílají zápisy z porad na oddělení trvalého zlepšování podle stanovené osnovy nejpozději do 24 hodin.“

2. Podmíněná odměna

Spočívá v možnosti motivovat pracovníky příslibem výhod, budou-li dosahovat dobrých výsledků. Tyto výhody mohou mít charakter finanční, předmětný - mobilní telefon nebo služební auto, ale také může jít o lepší práci nebo postavení. Podmíněná odměna působí tím silněji, čím jasnější je pracovníkovi vztah mezi pracovními výsledky a výhodou.

Vedoucí říká svým pracovníkům:

 • „Při splnění market share má obchodník nárok na bonus podle tabulky.“
 • „Pokud se úspěšně zapracujete ještě na jedno další stanoviště, zvednu vám od nového roku třídu.“
 • „Myslím, že máš předpoklady pro to, abys dělala vedoucí oddělení. Zaleží to ale na tom, zda se ti podaří transfer tohoto projektu do výroby.“

3. Řízení výjimek

Znamená reakci na nežádoucí stav, odchylku od normy. V případě, že se pracovníci odchylují od požadované normy, nezvládají stanovené požadavky nebo se dopouštějí přestupků proti zásadám pracovní kázně, nasazuje vedoucí výjimečná opatření - přeřazení pracovníka, nasazení dalších pracovníků nebo postih.

Vedoucí říká svým pracovníkům:

 • „Za minulé období jsi značně překročil náklady. Už se to nesmí opakovat.“
 • „Opět jsi nedodržel termín odevzdání práce. Proč k tomu došlo? Odrazí se to na tvých prémiích.“
 • „Svévolně jste si změnila technologický postup. Bude o tom proveden zápis.“

SHRNUTÍ

Transformační vedení vede k plnění stanovených cílů a norem žádoucího chování.

K tomu využívá:

 1. deklaraci standardů – jasného určení jaké chování a plnění cílů se od pracovníků očekává
 2. podmíněné odměny – motivování pracovníků příslibem výhod
 3. řízení výjimkou – reakce na neplnění úkolů nebo na odchylku od stanoveného chování
 
« Disciplinární rozhovor - příklad Firemní kultura »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.