Rozhodovací procesy s více faktory

Pokud nám do procesu rozhodování vstupuje větší množství faktorů, je vhodné aplikovat GRID analýzu. Ta zajistí přijetí lepších rozhodnutí na základě porovnání parametrů jednotlivých faktorů, které s procesem rozhodování souvisí.

Techniku můžete použít například při výběru vhodného kandidáta na pracovní pozici. Potřebujete porovnat větší množství informací a vybrat právě toho nejvhodnějšího. V tomto případě porovnáváte délku praxe, vzdělání, zkušenosti, jazykové znalosti atd. Jiným příkladem může být porovnání externího dodavatele úklidových služeb a ochrany objektu. Můžete se zaměřit na cenu, ale také na praxi, reference, personál, doplňkové služby a další faktory.

Co nástrojem získáte?

  • správné rozhodnutí v okamžiku, kdy vybíráte z více alternativ
  • racionální rozhodnutí na základě porovnání alternativ
  • identifikaci, které faktory jsou pro rozhodnutí důležité a které ne

Jak technika funguje?

Použití techniky je jednodušší, než by se na první pohled mohlo zdát. Pro aplikaci do praxe můžete použít formulář GRID, který použití usnadní. Dále již stačí postupovat dle níže uvedených kroků.

Jako příklad použijeme nábor nového zaměstnance na pozici finančního ředitele nadnárodní společnosti, nicméně technika se velice dobře hodí také pro použití v osobním životě. Například při nákupu nového počítače či auta, když potřebujete porovnat větší množství parametrů a kdy každý výrobce přináší něco trošku jiného, je srovnání pomocí GRID analýzy účinným pomocníkem.

1. Sepište si alternativy, mezi kterými se rozhodujete

Do jednotlivých řádků tabulky, mřížky si sepište všechny alternativy, které budete porovnávat. V našem případě to budou jména jednotlivých kandidátů, případně seznam vybraných modelů počítačů či vozidel.

2. Sepište si faktory, které jsou důležité a rozhodující

Každý sloupec mřížky je vybaven faktorem, který sehrává roli v rozhodování. Pokud potřebujeme porovnat kandidáty na pozici finančního ředitele, poté pro nás důležité faktory patrně budou: praxe na obdobné pozici, vzdělání, zkušenost s mezinárodními standardy, vedení týmu, jazykové dovednosti, flexibilita. Soupis faktorů je vždy na nás neboť my víme, co je pro nás důležité a co očekáváme.

3. Stanovte váhu/sílu jednotlivých faktorů

Je nezbytné vědět, které faktory jsou nejdůležitější pro rozhodnutí o vhodném kandidátovi. Je pro nás důležitá praxe nebo je to spíše vzdělání? Dáme přednost znalosti mezinárodních standardů účetnictví nebo schopnosti vést tým?

Váhu jednotlivých faktorů stanovíme na škále 1 – 5, kde 1 znamená minimální váhu a dopad na rozhodování a hodnota 5 je pro nás stěžejní. Možná si kladete otázku proč vůbec použít pro rozhodování faktory, které mají nízkou váhu. Jsou vhodné v okamžiku, kdy ve stěžejních faktorech vyhovuje více kandidátů. V ten okamžik může být i méně důležitý faktor tím pomyslným jazýčkem na vahách.

4. Ohodnoťte jednotlivé faktory

V dalším kroku potřebujeme jednotlivé faktory u kandidátů ohodnotit. Pro tyto potřeby si sestavíme stupnici. Ideální je opět stupnice 1 – 5, kde 1 znamená, že daný faktor není naplněn vůbec a skóre 5 znamená ideální stav. Tzn. že kandidát, který dosáhne hodnoty 5 u faktoru vzdělání naplňuje naši představu na 100%, kandidát se skóre 2 dosáhl patrně vzdělání v jiném oboru, než je náš požadavek na danou pozici.

5. Násobení váhy faktorů s hodnocením jednotlivých položek seznamu

Nyní vynásobíme váhu faktoru s naším hodnocením u jednotlivých položek seznamu. Následně dosažené hodnoty v řádku sečteme, a jednoduše tak porovnáme jednotlivé alternativy mezi sebou.

6. Vyhodnocení

Na základě aplikace jednoduchého postupu máme před sebou číselné porovnání jednotlivých alternativ, v našem případě kandidátů, ze kterých si můžeme daleko lépe zvolit tu, která naplňuje naše požadavky.

Ukázka hodnotící tabulky

Výběr vhodného kandidáta na pozici finančního ředitele:

Na základě hodnocení jednotlivých kandidátů máme jasný přehled, kterým kandidátům máme věnovat pozornost a také, kde jsou jejich silné stránky a případné rezervy.

FAKTORY: PRAXE VZDĚLÁNÍ MEZINÁRODNÍ STANDARDY VEDENÍ TÝMU ANGLICKÝ JAZYK CELKEM
VÁHA: 5 2 4 4 3
Karel Novák 3 5 2 4 2 55
Skóre: 15 10 8 16 6
Jiří Petržela 5 3 2 5 4 71
Skóre: 25 6 8 20 12
Petr Mražák 4 4 5 3 5 75
Skóre: 20 8 20 12 15
Jan Mrkvička 2 4 5 2 4 58
Skóre: 10 8 20 8 1

SHRNUTÍ

GRID analýza umožňuje rychlou a přehlednou orientaci při rozhodování mezi více faktory. Umožňuje nám uvědomit si, které faktory jsou pro nás stěžejní, a na které není třeba klást důraz. Výstupem je přehled s číselným posouzením jednotlivých položek, mezi nimiž se rozhodujeme. Současně nám tak vyplynou případné silné a slabé stránky jednotlivých řešení.

 
« Technika Co to způsobí? Srovnávací analýza »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.