Tykání a vykání v pracovním prostředí

Je vhodné nabídnout tykání nadřízenému?

Základní společenská pravidla vykání/tykání a oslovování najdete v nástroji Tykání a vykání ve společenském prostředí. Zde se zaměříme především na pracovní prostředí.

Co nástrojem získáte?

 • nedopustíte se takového prohřešku, že byste nabízeli tykání svému nadřízenému
 • zjistíte, kdy můžete tykání v práci nabídnout

Jaké cíle si stanovit?

 • mějte neustále na paměti hlavní pravidlo, v práci nabízí tykání nadřízený podřízenému
 • ujasnit si pracovní úrovně a definovat ty, kde můžete tykání nabídnout vy

Firemní kultura - vnímejte rozdíly

Česká tradice staví na vykání a oslovování příjmením. Mezi blízkými kolegy na pracovišti je zvykem tykání. Zahraniční trendy přinesly vykání a oslovováním křestním jménem a v některých firmách tykání napříč všemi manažerskými liniemi. Jde například o reklamní agentury nebo IT firmy.

Tykání se s tává nástrojem formování vztahů v týmu. Většina firem má své zvyklosti, které je vhodné respektovat. V opačném případě riskujete vyčlenění z kolektivu. Tykání v rámci týmu může být těžké pro starší pracovníky, kteří byli zvyklí si vykat. Naopak, nastoupí-li mladý člověk z reklamní agentury do kolektivu, kde si všichni vykají, bude i pro něj těžké zvykat si na vykání.

Co je obsahem nástroje?

 1. KDO NABÍZÍ TYKÁNÍ NA PRACOVIŠTI
 2. ZVAŽUJETE TYKÁNÍ?
 3. NOVÝ ZAMĚSTNANEC
 4. TYKÁNÍ V ROZČILENÍ

1. KDO NABÍZÍ TYKÁNÍ NA PRACOVIŠTI

Základem, ze kterého vychází etiketa při nabídce tykání, je zásada, že tykání vždy nabízí osoba společensky významnější osobě společensky méně významné, tedy:

 • žena muži
 • starší mladšímu
 • nadřízený podřízenému, bez ohledu na pohlaví a věk.
Na pracovišti najdete jedinou výjimku z pravidel a to, že tykání nabízí nadřízený muž podřízené ženě.
Které osoby jsou společensky významnější než jiné, najdete v nástroji Společenská významnost osob.

Na pracovišti můžete rozlišovat mezi vztahy:

 • a) přímý nadřízený – podřízený
 • b) nepřímý nadřízený – podřízený, různá pracovní úroveň
 • c) kolegové na stejné pracovní úrovni

a) přímý nadřízený - podřízený

Příklad

Je-li vedoucím oddělení mladý 30letý muž, který má v týmu 55letou zkušenou pracovnici, ženu, nabízí tykání on jí. Jsou v přímém vztahu nadřízený - podřízená. Stejné to bude i v případě, že ten samý vedoucí má v týmu 60letého muže. I zde nabízí tykání vedoucí, byť jde o staršího muže.
Nabídne-li nadřízený svým podřízeným tykání, měl by zvážit, zda jeho podřízení návrh přijmou. Zda je návrhem potěší nebo spíše přivede do rozpaků. Citlivě by měl zhodnotit situaci, okolnosti, charakter člověka i povahu vztahu.
Pozice podřízeného totiž není vůbec jednoduchá, pokud nechce nabídku přijmout. Odmítnutí je nevhodné, nadřízený se může urazit a mohou přijít i nemilé pracovní následky. Taktní odmítnutí může podřízený formulovat s ohledem na úctu a respekt k pozici, kterou nadřízený zastává.
Příklad
„Vaší nabídky si velmi vážím, udělala mi radost. Rád bych však zůstal u vykání. Pro mě vykání patří k pozici, kterou zastáváte.“ Nebo: „Velice si Vás vážím, rád bych proto zůstal u vykání. Berte to prosím ode mne jako projev úcty a respektu k Vám.“

b) nepřímý nadřízený - podřízený

Zde je třeba rozlišit úroveň ve firemní hierarchii, vyhodnotit odlišnost společenského a pracovního postavení.

Příklad
Tereza pracuje ve firmě už 5 let jako asistentka výrobního ředitele, se kterým si tyká. Před půl rokem nastoupil na uvolněné místo nový ekonomický ředitel. Ráda by si s ním tykala, stejně jako s ostatními řediteli. Je žena a on není její přímý nadřízený. Tykání by mu tedy mohla nabídnout. Je jí ale jasné, že je nevhodné, nabízet novému řediteli tykání přímo na pracovní půdě. Počká proto na připravovaný teambuilding, kde bude lepší příležitost.
V tomto případě je vhodné, počkat s nabídkou na tykání, až budou oba mimo pracoviště v neformálnějším prostředí. Může jít o firemní den, narozeninový večírek, outdoorové aktivity, školení, služební cestu. Přesto by měla být Tereza připravena na případné odmítnutí.
Tereza ví, že se může stát, že ekonomický ředitel její nabídku nepřijme. Připravila si proto větu, která mu umožní taktně odmítnout a jí bez poskvrny z nabídky vycouvat. Se svou nabídkou přichází za ředitelem krátce po zahájení večera. Chce tak předejít podezření, že nabídku dává pod vlivem alkoholu nebo možnosti, že by si na tykání ředitel zapomněl.
„Pavle, velmi ráda bych vám nabídla tykání. Přijmul byste ho?“ otázkou dává Tereza Pavlovi možnost odmítnout. Pokud by přijal, následovalo by: „Ano a bude mi potěšením.“ Svá křestní jména již znají, proto tykání stvrdí už jen přípitkem.
Může však následovat i odmítnutí: „Terezo, Vaše nabídka by mě velmi potěšila. Mám však jedno pravidlo, které se snažím respektovat. A to je, že si s lidmi ve firmě vykám. Nezlobte se na mě, nabídku bych byl nucen odmítnout.“
Tereza se v duchu připravila i na tuto situaci: „Tomu rozumím. Zůstaneme tedy u vykání. Bude to tak lepší.“ Je jí jasné, že Pavel by tykání odmítnul z principu. Proti ní samotné nic nemá, proto je klidná.
Vždy je lepší odmítnutí formulovat jako obecné pravidlo, aby se navrhovatel tykání necítil odmítaný osobně. Tykání je vždy věcí vzájemné dohody.

c) kolegové na stejné pracovní úrovni

 • platí klasická pravidla, čili tykání nabízí žena muži a starší mladšímu
 • pokud si všichni v týmu tykají, jen vy si s nimi dále vykáte, udržujete si tím odstup a vyčleňujete se ze skupiny; zda je to dobře či špatně, je na zvážení kontextu celé situace
 • s dovolením můžete etiketu i porušit
Příklad
Jste muž a pracujete ve skupině, kde si všichni tykají. Jen s jedinou ženou si stále tykáte. Nepřijde-li nabídka od ní, můžete to zkusit vy. Dovolte se a zeptejte se. „Pavlo, rád bych se dovolil. Vím, že byste tykání měla nabízet vy mě, ale já bych si s Vámi velmi rád tykal. Pokud byste však raději zůstala u vykání, můžeme to nechat tak.“

Tip pro ženy

Dotěrného či jinak nepříjemného kolegu si na pracovišti udržíte od těla právě vykáním.

2. ZVAŽUJETE TYKÁNÍ?

Jste-li vedoucí pracovník a zvažujete-li tykání s podřízenými, je dobré zamyslet se nad případnými důsledky. Vykání samo o sobě autoritu nezaručí, ale může ji v některých případech významně podpořit. Zároveň si zachováte přiměřený odstup od lidí i situací.

Tykáním
 • se vztahy stávají přátelštějšími
 • si pouštíte lidi blíže k tělu, často si podřízení i více dovolí
 • se hůře vyslovuje kritika a obtížněji se řeší nepříjemnosti, které oslovený vnímá v osobní rovině
Zároveň však tykáním budujete týmovou atmosféru a sounáležitost s týmem. Mezi vykáním a tykáním je možné zvolit kompromis, vykání a oslovování křestním jménem.

3. NOVÝ ZAMĚSTNANEC

Nastupujete-li jako nováček do firmy, do zaběhnutého kolektivu, poptejte se na zvyklosti. Nějaký čas vše pozorujte a postupně se přidávejte k firemní kultuře. Pokud nebudete s firemními zvyklostmi seznámeni již při nástupu, máte možnost je odpozorovat. Vykáním nic nezkazíte, proto je lepší tykání neuspěchat. Třeba by vás unáhlené tykání s některými kolegy mohlo v budoucnu mrzet.

Pokud jste členem týmu, kde si všichni tykají a přichází k vám nováček, je dobré ho se situací seznámit a představit ho kolegům. Pokud tak neuděláte a on se sám od sebe nepřipojí, může se cítit vyčleněný mimo kolektiv.

4. TYKÁNÍ V ROZČILENÍ

Především na pracovišti se často stává, že v rozčilení, v konfliktu přejdete podvědomě na tykání, které spouští vulgaritu. V afektu se lehce zapomene i na pracovní postavení soka. Proto si vykání hlídejte především ve chvílích, kdy jste naštvaní a plní vzteku.

SHRNUTÍ

V pracovním prostředí:

 • v přímém vztahu nadřízený podřízený, nabízí tykání vždy nadřízený, bez ohledu na věk a pohlaví
 • v nepřímém vztahu nadřízený – podřízený nebo mezi kolegy platí klasická pravidla pro tykání
 
« Polibek ruky Tykání a vykání ve společenském prostředí »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.