Podrobná analýza problému

CATWOE je technika, která prostřednictvím vědomého zacílení vede k podrobné analýze problému. Její původ najdeme v kybernetice, která se zabývá analýzou chování systémů. Proto je také tato metoda využívána zejména při práci na kořenové definici systému. Je aplikována na systémy, které vykazují nějaký problém, potřebují najít řešení, nebo sledují změnu. CATWOE analýza nehledá řešení, ale podstatu problému, definuje klíčové oblasti, které mají na budoucí řešení vliv a pojmenovává principy, na kterých lze v budoucnu pracovat při hledání nápadů.

Co nástrojem získáte?

 • přesnou a konkrétní definici problému, kterým se zabýváte (produkt, služba, vědecká práce apod.)
 • umožní vám definovat klíčové oblasti, které mají na sledovaný problém vliv
 • zjednoduší myšlení o problému tím, že se zacílí na jeho konkrétní klíčové oblasti
 • stanoví další směr, kterým byste se měli při hledání nápadů a řešení ubírat
 • analyzuje problém jako systém, tety jako samostatnou entitu, která má svoje vstupy a výstupy a která podléhá vnitřním a vnějším vlivům

Jaké cíle si stanovit?

Aplikovat metodu při následujících situacích:

 • pokud potřebujeme získat přesnou definici problému
 • při analýze produktu, který nabízíme
 • jako kořenové větve „myšlenkových map
 • jako nástroj marketingové analýzy
 • při přípravě prezentací, projevů a veřejných vystoupení
 • při zpracovávání rozsáhlých dokumentů (knihy, noviny, produktová dokumentace, webové stránky)

Základní charakteristika analýzy CATWOE

Protože metoda CATWOE vznikla v prostředí aplikované kybernetiky, vychází ze svého předurčení k definici systémů. Systémem je “cosi“, co přeměňuje vstupy (inputy) na pozměněné výstupy (outputy). V této logice (za jejíž zjednodušení se všem kybernetikům předem omlouváme), tedy může být systémem například:
 • firma (přijímá zakázky, vyrábí produkty, které prodává)
 • škola (vstoupí děti bez vědomostí, odejdou děti s vědomostmi)
 • rodina (inputem jsou dva, výstupem mohou být tři)
 • výrobek (materiál je proměněn na výsledný tvar)
 • služba (vstupem mou být informace, výstupem auditová zpráva)
Při praktické aplikaci CATWOE analýzy je tedy nutné nejprve definovat vstupy a výstupy:
Příklad
Naše společnost chystá při zavádění nového výrobku marketingovou kampaň.
Systém = Marketingová kapmaň
INPUT = Finance, Produkt, Materiál, Trh apod.
OUTPUT = Zisk, Větší podíl na trhu, Zavedená značka, Spokojený zákazník apod.
Jakmile jsou vstupy a výstupy definovány, přistupujeme k samotné analýze.
CATWOE je zkratkové označení složené z počátečních písmen jednotlivých aspektů, které jsou při definici chodu systému používány:

C – Customer

Zákazník, odběratel systému. Ve smyslu této analýzy je zákazníkem ten, pro něhož je výsledný output (výstup ze systému) určen, ten, kdo má ze systému prospěch a užitek. Ptejte se při své analýze, koho řešení problému ovlivní v důsledku a jak.
Příklad
Kdo bude mít užitek z marketingové kampaně? Zákazník, majitelé firmy.

A – Actor

„Herec“, „vykonavatel“. Sem zahrnujeme všechny, kteří vykonávají aktivitu uvnitř systému a na jejichž činnosti je systém závislý.
Příklad
Zaměstnanci, obchodníci, Marketingové oddělení, Novináři, Reklamní agentury

T – Transformation proces

Proces přeměny, kterou systém prodělá tak, aby se ze vstupů staly kvalitativně odlišné výstupy. Patří sem všechny aktivity a činnosti, které zajišťují přeměnu vstupů (inputs) na výstupy (outputs).
Příklad
Reklama v novinách, Promo-akce, Reklama na Sociálních sítích, Afiliate programy apod.

W – World view

Všechny „náhledy na svět“, které se zpravidla nevejdou do konkrétní definice. Jedná se o nedefinovatelné tlaky, které na systém působí a takto jej ovlivňují.
Příklad
Etický kodex v reklamě. Chceme marketingovou kampaň udělat co nejlevněji. Vše bude formou Guerilla marketingu apod.

O – Owners

Majitelé systému, jeho vládci. Sem je nutno zařadit všechny prvky, které mají moc uvést systém do ochodu či pozastavit jeho činnost.
Příklad
Stake-holdeři, Etická komise v reklamě , Majitel firmy, Církev atd.

E – Environmental constraints – Prostředí

Všechny faktory, které mají vliv na výslednou kvalitu systému a souvisejí s prostředím, ve kterém systém má fungovat.
Příklad
Politická situace, ekonomické tlaky, společenská situace, roční doba atd.

CATWOE analýza

 • Pojmenovává klíčové oblasti, kterými bychom se měli nadále zabývat. Je velice pravděpodobné, že u jednoho či více písmenek uvidíte více položek, než u jiných. Je to indikátor toho, že právě tato oblast je asi pro naše další uvažování klíčová a měli bychom se jí věnovat podrobněji.
 • Slouží především k vytvoření tzv. kořenové definice. K ní se dostaneme tak, že spojíme jednotlivé poznatky z dílčích analýz (z jednotlivých písmenek) do jednoho.
Příklad
Marketingová kampaň společnosti XYZ vyrábějící zavařovací gumičky bude probíhat pod vedením marketingového oddělení na jaře roku 2013. Bude realizována formou televizních a rozhlasových spotů, PR článků v odborném, časopise GUMA FOREVER a formou guerilla marketingu v oblasti Čech a Moravy. Cílem kampaně je zvýšení obratu společnosti o 60% v porovnání s předchozím rokem.
 • CATWOE analýzu, stejně jako každou jinou analytickou metodu, používáme zejména jako podklad pro další práci. Slouží k pojmenování klíčových oblastí, kterými se budeme v budoucnu zabývat. Můžeme ji využít při plánování i organizaci, při stanovování cílů či při hodnocení zaměstnanců. Je to jen na vás.

Příklady užití CATWOE analýzy

Užití CATWOE analýzy je vskutku univerzální. Jedním z hlavních rysů kreativního jedince je umění flexibilně využít techniku v originální situaci. I za cenu toho, že si techniku upraví podle vlastních potřeb nebo podle konkrétní situace.
Pro inspiraci uvádíme možné využití CATWOE analýzy na různých příkladech:

ÚKOL

Pokuste se analyzovat metodou:
 • CATWOE produkt nebo službu, kterou nabízíte.
 • Vaši rodinu.
 • Školu, kterou navštěvujete nebo sport, kterému se věnujete.
 • Vás samotné.

SHRNUTÍ

 • CATWOE analýza slouží k cílenému uvažování o problému z různých úhlů pohledu.
 • Umožňuje využít zákaznický přístup k problematice.
 • Nahlíží na problém jako na systém, který mění vstupy na výstupy.
 • C – Customer – Zákazník.
 • A – Actor – Ten, který jedná.
 • T – Transforming procesem – Činnosti co mění vstupy na výstupy.
 • W – Worldview – Proč to všechno děláme.
 • O – Owner – Majitel. Ten který to všechno dává do chodu a může to zarazit.
 • E – Environment – Prostřední, ve kterém se systém vyskytuje.
 
« Laddering Analografie - KaGa a KaWa »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.