Vladimír Smejkal, Hana Schelová Bacharová

Bez nadsázky lze říci, že v současné době neexistuje na českém knižním trhu komplexnější kniha o společenském chování. Společenská etiketa neboli společenské chování jsou pojmy, které ve větší míře vstoupily do povědomí lidí po listopadových změnách před téměř čtvrt stoletím. Velkým přínosem k zacelení mezery byly a jsou publikace Ladislava Špačka. Ty se věnují společenské etiketě v užším slova smyslu. Autoři Velkého lexikonu společenského chování ovšem výrazně překračují spektrum témat tradičně řazených do okruhu společenské etikety. Za zmínku stojí, že Vladimír Smejkal vydal v nakladatelství Horizont již v r. 1990 knihu Abeceda společenského chování a společně s Hanou Schelovou Bachrachovou v nakladatelství Grada v r. 1993 Lexikon společenského chování.

Toto nové rozsáhlejší dílo popisuje chování v nejrůznějších společenských situacích, a to nejen těch, které jsou za společenské běžně považovány – oslovování, dávání přednosti, chování v restauraci, oblékaní, stolování nebo představování. Za obrovský přínos tohoto díla považuji tu skutečnost, že autoři rozšířili rámec společenských událostí i na situace, které nebyly doposud v podobných publikacích popisovány, ale se kterými se přitom v životě zcela běžně setkáváme.

Celá kapitola je věnována např. základní a střední škole nebo škole vysoké. Čtenář je obeznámen s různými školními akcemi, s maturitou, ale také s postojem, který je třeba zaujmout při výběru vysoké školy nebo v přijímacím pohovoru. Autoři uvádějí i celé znění studentské hymny Gaudeamus igitur. Stejně tak poskytují cenné rady, jak napsat životopis, jak se chovat při přijímacím pohovoru a v zaměstnání jako takovém. Rovněž věnují pozornost specifickým rysům novodobé komunikace, které vytlačily tradiční formy sdělení, a to e-mailům, datovým schránkám a sociálním sítím.

Okruh tradičních společenských témat překračuje i kapitola Cestování a volný čas, ve které uvádějí autoři několik podstatných poznámek a rad, na co si dát pozor při plánování cesty, jak zohlednit specifika cizích zemí, co předem ověřit (např. kompatibilitu platebních karet), ale také, jak a kdy dávat spropitné. Čtenář také získá několik praktických rad pro pobyt na nudapláži.

Za poněkud nezvyklou lze považovat kapitolu Život a tak, která je jakousi psychologickou a sociologickou sondou do problematiky dospívání, začínajících partnerských vztahů a sexuálního života (první rande, první doteky, poprvé v rodině, sex, rozchod, rozvod, singles). Také kapitola Mezní situace je svým obsahem specifická, protože svým tématickým vymezením přesahuje pouhé společenské chování. Pobyt v nemocnici, být v roli pacienta a vědět, jaká práva a povinnosti jsou s tím spojené, stát se obětí nehody a trestného činu a umět se v takové situaci funkčně zachovat patří rovněž k životu a běžného člověka během života potkají.

Pro společenský styk v širším slova smyslu je přínosná část věnující se náboženství a jeho specifickým rysům, protože v dnešním kosmopolitním světě se člověk zcela běžně setkává s příslušníky jiného vyznání, může se stát hostem nějakého obřadu, jehož průběh a organizace se řídí přesně stanovenými pravidly.

Celá publikace je psána velmi čtivě a poutavě, jednotlivé kapitoly jsou členěny velmi systematicky, místy však s chybami – jako v tabulce na s. 54-56, kde jsou uvedena oslovení různých osob, která podléhají přísnému Protokolu. Psaní velkých písmen Vaše Eminence, Vaše Excelence, dnešní oslovení arcibiskupa nebo biskupa Vaše Excelence, nikoli Milosti. Hrabě dnes není Osvícenost, ale Excelence a kníže je Jasnost, nikoli Výsost nebo Osvícenost. Titul Osvícenost náleží pouze některým říšským hraběcím rodům jako hrabatům z Harrachu nebo Stadionu.

Doporučení

Pro svou přehlednost, komplexnost, pestrost a šíři záběru publikaci vřele doporučuji, neboť svým ojediněle rozsáhlým informačním záběrem má nemalou šanci oslovit každého zájemce o správné a vhodné chování – tedy nás všechny. Nebo ne?

Knihu si můžete objednat zde.

 
« Drogy lidského těla Vědomý business »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.