Dohoda o provedení práce

Po formální stránce je dohoda o provedení práce obdobná jako pracovní smlouva, platí však odlišné podmínky a určitá omezení, která pro pracovní poměr založený pracovní smlouvou neplatí.

Jde o omezení rozsahu práce, na kterou se dohoda o provedení práce uzavírá, kdy tento rozsah nesmí být delší než 300 hodin v kalendářním roce. To v praxi znamená, že měl-li by rozsah práce přesáhnout tuto hranici, bylo by již nutné uzavřít buď dohodu o pracovní činnosti, nebo pracovní smlouvu.

Aby bylo zabráněno řetězení dohod o provedení práce, stanovil zákoník práce taktéž omezení spočívající v tom, že do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

To znamená, že pokud již zaměstnanec odpracoval pro zaměstnavatele určitý počet hodin v kalendářním roce na základě dohody o provedení práce, je v další dohodě o provedení práce počet hodin menší o počet hodin odpracovaných na základě předchozí dohody o provedení práce. Nezáleží přitom na druhu práce, který byl na základě té či oné dohody o provedení práce vykonáván.

Obligatorní náležitostí dohody o provedení práce je doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Zaměstnanci na základě dohody o provedení práce, budou účastni pojištění pouze v případě, že jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Zaměstnancům pracujícím na základě dohody o provedení práce, budou-li účastni nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 přísluší náhrada z odměny při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě). Zaměstnavatel má pro tyto účely povinnost v dohodě o provedení práce uvést rozvržení týdenní pracovní doby do směn.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
Dohoda o pracovní činnosti »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.