Kdy a za jakých okolností použít dohodu o pracovní činnosti?

Výhodou dohody o pracovní činnosti je, že může být využívána jak pro krátkodobější zaměstnávání, tak i pro déletrvající pracovněprávní vztahy, a to i na dobu neurčitou.

Dohoda o pracovní činnosti je vhodná zejména, pokud s ohledem na rozsah pro zaměstnavatele potřebné práce (rozsah pracovního úkolu) převyšujícího 300 hodin za kalendářní rok je vyloučena dohoda o provedení práce a sjednání pracovního poměru je zbytečně komplikované.
Zatímco dohoda o provedení práce pojmově přichází v úvahu zejména pro jednorázové práce, dohoda o pracovní činnosti představuje pracovní vztah pro déletrvající, nebo opakující se činnosti.
Omezením dohody o pracovní činnosti oproti pracovnímu poměru je, že na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, avšak dodržování tohoto omezení se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však na období 52 týdnů. To v praxi znamená, že týdenní pracovní dobu lze na 52 týdnu, tedy na 1 rok rozvrhnout nepravidelně, tedy na kratší a delší týdny.
V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.
Zrušení dohody o pracovní činnosti ponechává zákoník práce na smluvní volnosti stran dohody, což znamená, že dohoda o pracovní činnosti může být zrušena způsobem předem sjednaným mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Není-li způsob zrušení dohody o pracovní činnosti sjednán, je možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, nebo jednostranně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15ti denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Okamžitě lze dohodu o pracovní činnosti zrušit jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.
Příklad
Slečna Lenka si najde při studiu brigádu u společnosti distribující reklamní tisk, jako distributorka letáků. Protože nejde pouze o jednorázovou činnost, ale celoroční potřebu využití pracovní síly slečny Lenky, uzavře s ní společnost dohodu o pracovní činnosti, nikoli dohodu o provedení práce. Oproti tomu rozsah pracovního úkolu nevyžaduje uzavření pracovní smlouvy.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr BOZP »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.