Doplatek ke mzdě nebo platu

Jestliže byl zaměstnanec převeden na jinou práci, za niž přísluší nižší mzda nebo plat,

  • z důvodů ohrožení nemocí z povolání nebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice podle zvláštního právního předpisu
  • podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním
  • k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, nebo
  • pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, přísluší mu za dobu převedení doplatek ke mzdě nebo platu do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením

Je-li zaměstnanec převeden na jinou práci, než byla sjednána z důvodů trestního stíhání dle § 41 odst. 2 písm. b) zákoníku práce, přísluší mu mzda nebo plat podle vykonávané práce; nebude-li však zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, přísluší mu za dobu převedení doplatek do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením.

Vláda může stanovit nařízením, za jakých podmínek uhradí příslušný správní úřad náklady na případný doplatek mzdy nebo platu poskytnutý zaměstnanci převedenému na jinou práci z důvodů ochrany veřejného zdraví dle § 41 odst. 1 písm. d) zaměstnavateli, který jej poskytl.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Platový výměr a informační systém o platech, dohody Splatnost, způsob a výše mzdy nebo platu a další ustanovení »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.