Nenásilná komunikace - Marshall B. Rosenberg

“Můj syn si často nevyčistí zuby. Jarda je agresivní. Klára si včera večer u televize kousala nechty.”

Víte jaký je rozdíl mezi výše uvedenýmu větami? První dvě jsou hodnocením člověka či jeho chování. Poslední věta je narozdíl od těch předchozích popisem námi pozorovaného chování. Možná se ptáte proč je důležité se tak nepatrným rozdílem zabývat? A právě o tom, a nejen o tom, je kniha Nenásilná komunikace (Nonviolent communication - NVC) Marshalla Rosenberga.

Na konkrétních situacích autor poukazuje na to, co způsobuje problémy v komunikaci, co vede k nedorozumění a špatným pocitům či dokonce ke konfliktům. Díky knize si tak máme možnost například uvědomit, že součástí zmíněného hodnocení druhých je obvykle moralizování či srovnávání, a ty jsou pak příčinou komunikačních nedorozumění. Dalšími projevy odcizující se komunikace, které autor zmiňuje, je například odmítání vlastní odpovědnosti či způsob, jakým vyjadřujeme své prosby a potřeby vůči druhým lidem. Situace a příklady uvedené v knize napomohou porozumět, jak nejednoznačným a nejasným způsobem ostatním sdělujeme naše potřeby a přání.

Kniha představuje autorův koncept Nenásilné komunikace. Nenásilná komunikace je procesem, ve kterém dokážeme nejen udržet své emoce tak říkajíc “na uzdě”, ale současně jsme schopni jasně formulovat své potřeby, vnímat potřeby druhých lidí a reagovat na ně. Aplikací Nenásilné komunikace do praxe máme příležitost eliminovat ze svého každodenního života řadu nedorozumnění. V jednotlivých kapitolách si čtenář uvědomí, co je potřeba udělat proto, aby mohl komunikovat lépe a cítil se v komunikaci lépe jak on sám, tak jeho okolí. Výrazně tomu napomáhají konkrétní příklady, se kterými se setkává každodenně každý z nás. Příklady jsou vybrány jak z rodinného prostředí, tak je možná jejich aplikace do firemní praxe. Každá kapitola je doplněna praktickýcm cvičením s okamžitým vyhodnocením. Příklady se vhodně popojují s prezentovaným tématem a umožnují aplikaci poznatků do reálného života.

Základní složky Nenásilné komunikace, se kterými je čtenář v jednotlivých kapitolách seznamován, jsou následující:

  1. Pozorování toho, co se děje kolem nás a má na nás vliv
  2. Uvědomění si pocitů, které máme s danou situací spojeny
  3. Pojmenování potřeb, které daná situace vyvolává
  4. Jasné definování požadavku na druhé

Jak již bylo zmíněno, autor staví na příkladech a osobní zkušenosti, a proto i aplikaci jednotlivých prvků NVC můžeme uvést na následující situaci.

Žena se rozzlobí nad nepořádkem v podobě rozházených bot v předsíni, který zanechal její manžel. Možná se vám vybaví reakce v následující podobě:

“To snad nemyslíš vážně. Kolik ti je let? Myslíš, že za tebou budu pořád chodit a uklízet, co ti odpadne od ruky?”.

Reakce dle výše uvedených složek Nenásilné komunikace by proces komunikace vypadal následovně:

Kroky 1 - 3: “Martine, když vidím rozházené boty v předsíni, rozčiluje mě to, protože bych potřebovala mít ve společných místnostech víc pořádku.”

Tímto krokem shrnuje žena své pozorování situace, pocity a také sděluje jasnou potřebu. Následně vyjádří ve čtvrtém kroku svou prosbu:

Krok 4: “Můžeš prosím ty boty prosím uklidit do botníku nebo do skříně?”

Proces Nenásilné komunikace působí velice jednoduchým dojmem, nicméně jak autor dokládá na příkladech ze své trenérské praxe, řada účastníků jeho tréninků se vrací, aby diskutovali proč se jim nedaří principy aplikovat v praxi. Často máme tendenci jakoukoliv žádost mylně považovat za prosbu ve smyslu čtvrté složky Nenásilné komunikace. Vezměte si například následující formulaci požadavku ženy z výše zmíměného příkladu:

“Byl bys tak laskav prosím tě uklidil po sobě nepořádek v předsíni?”.

Ačkoli příjemci žádosti bude patrně jasné, že zanechal rozházené boty, jeho reakce na to, že byl původcem nepořádku v předsíny povede k obranné reakci, která může zakončit celý rozhovor hádkou.

Možná vás již nyní napadá otázka, zda tento způsob vyjadřování nevede spíše k vyvolání konfliktu nežli k jeho eliminaci. Vždyť pokud budeme vše říkat takto jasně a srozumitelně, může si vaše okolí myslet, že si z nich děláte legraci. Možná tomu tak z počátku skutečně bude, ale zamyslete se kolik nedorozumění vzniklo právě tím, že nebyla jasně formulována vaše potřeba či přání. Pokud se však rozhodnete aplikovat prvky NVC do své komunikace a vydržíte u nich, budete příjemně pozitivními výsledy. Stejně jako se tomu stalo v mém případě.

Doporučení

Co vám kniha přinese?

Především se seznámíte s procesem Nenásilné komunikace, který vám umožní porozumět, jak v komunikančím procesu dochází k nedorozumění a konfliktům. Porozumíte, proč ostatní nechtějí vyhovět vašim požadavkům, a to i v situacích, kdy budete tzv. v právu. A pokud budete chtít, můžete si osvojit nejen komunikační návyky, které vám pomohou pozorovat co se děje, aniž byste hodnotili, lépe se vcítit do potřeb druhých, porozumět vlastním pocitům a jasně formulovat své potřeby. Kniha je prospěšným pomocníkem pro lektory, kouče, učitele, terapeuty, ale především pro všechny, kdo mají zájem a chuť vylepšit svou komunikaci a vztahy s druhými lidmi.

Knihu si můžete objednat přímo zde.

 
Mentální mapování »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.