Diskuse je skupinová aktivita, v lepším případě vedená lektorem či instruktorem, ve které jsou zapojeni i frekventanti. Bývá ideálním prostředkem k oživení nudné a jednostranné přednášky. Slouží zejména k tříbení názorů mezi frekventanty, k ujasnění a upřesnění probíraných témat. Vhodně vedenou diskusí může lektor aktivně zapojit frekventanty do procesu celého tréninku, současně získává přehled o momentální úrovni dosažených vědomostí, diskuse mu napomáhá k efektivní fixaci poznatků, ke konkretizaci obsahu i k větší interaktivně. Efektivně vedená diskuse dává tréninku nebo školení dynamiku, vnímání času z obou stran je mnohem intenzivnější, diskuse dokonce napomáhá i snazšímu přijetí a pochopení odnášené látky.

Na druhou stranu ovšem může diskuse nevhodně zabíhat od tématu, dokáže zcela dynamiku tréninku narušit (přestože jejím primárním cílem je dynamiku vytvářet), velmi často se dokonce stává, že je diskuse spouštějícím mechanismem konfliktní situace a zdrojem napětí nejenom mezi frekventanty samotnými ale i mezi frekventanty a lektorem.


V zásadě můžeme diskuse rozdělit podle toho, ve kterém okamžiku tréninku probíhají. Diskuse mohou být vedeny průběžně po celou dobu, nejsou vázané na konkrétní okamžik a jejich vznik je víceméně náhodný či nahodilý. Takové diskuse jsou iniciovány většinou ze strany frekventantů, úlohou lektora je pak hlídat jejich smysl a směr. Frekventanti mají tendenci odbíhat od tématu, řešit svoje osobní či pracovní problémy konfrontací s názory ostatních a přitom dokážou dovedně maskovat tyto úhybné manévry důsledným propojením s probíraným tématem. V mnoha případech jsou ale tyto diskuse oprávněné, vyjadřují touhu frekventantů po upřesnění probírané látky či o touhu o větší propojení tématu s jejich praxí. Velmi často jsou živelně vzniklé diskuse ventilem a projevem mentálního zatížení frekventantů. V těchto případech většinou začínají diskuse jednovětým sarkasmem či jedovatou připomínkou ze strany frekventantů.

Jiná situace nastává, když diskusi iniciuje sám lektor. Většinou tak činí ze dvou důvodů: buď zjistí, že pasivita frekventantů přesáhla únosnou míru a bylo by dobré náladu jaksi oživit, nebo se snaží diskusí získat něco navíc, například ujištění, že frekventanti chápou probíranou látku, nebo že jsou schopni předávané poznatky aplikovat na vlastní situaci. Lektorem řízená diskuse by měla být v celkové struktuře tréninku zařazena pokud možno logicky, vždy po větším rámcovém celku nebo na závěr celého programu.

V každém případě je ale nutné stanovit dopředu (nejlépe hned na začátku vzdělávací akce) pravidla, podle kterých se budou diskuse řídit, kdo je povede, kdy budou probíhat atp.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Taktika lektora a školitele - přednáška Taktika lektora a školitele - skupinové cvičení »

© 2014-2021, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.