Základní pravidla chování v restauraci

Návštěva restaurace je dnes celkem běžnou záležitostí. Tvoří součást života společenského, pracovního i soukromého. Máme možnost si dle potřeby vybrat z široké škály typů pohostinských zařízení různých úrovní. Podle toho se oblékáme, chováme, objednáváme. Pro názornost a výstižnost budeme v tomto nástroji vycházet z běžné restaurace s obsluhou, stranou ponecháme luxusní podniky a hotely na straně jedné a pohostinská zařízení nižší kvality na straně druhé.

Co nástrojem získáte?

  • naučíte se dát správně přednost při vcházení do restaurace
  • dozvíte se jakým způsobem vyberete pokrm a objednáte ho u obsluhy
  • jaký je postup v případě úhrady útraty

Jaké cíle si stanovit?

  • identifikujte, v čem se vaše chování liší od popisovaných standardů
  • zaměřte se na zvyklosti, které panují ve vaší firmě
  • navrněte změny a úpravy, pokud se odchylujete od standardů

1. Kdo vybírá restauraci?

V nejobecnější rovině platí, že pohostinské zařízení vybírá ten, kdo zve. Tato osoba se pak ocitá v roli hostitele. Nejčastěji je to muž, a to jak ve vztahu muž/žena, tak i v početnější skupině. Dnes se ale může této role ujmout i žena a je to celkem běžné v obchodních záležitostech – manažerka pozve na oběd obchodního partnera, zástupce jiné firmy.

2. Kdo vchází jako první do restaurace, usedá ke stolu a vstává?

Nezávisle na tom, kdo je v roli hostitele, platí, že žena do restaurace jako první nevchází. Zde se řídíme historicky zavedenou zásadou, že jde o neznámé a pro ženu i možná nebezpečné místo. Proto vchází první muž. Ten se v prostředí rychle zorientuje a vybere nejvhodnější stůl a ženu usadí na společensky komfortnější místo (u zdi, s výhledem) nebo místo společensky významnější (po pravici). Nejprve usedá žena nebo osoba společensky nejvýznamnější. Vstane-li během společenské události žena od stolu, vstává i muž nebo jen muž, po jehož pravici žena sedí.

DŮLEŽITÉ

Uvádí-li příchozí hosty číšník, vchází jako první žena, posléze ostatní dle společenské významnosti.

3. Kdo a jak objednává?

Až se všichni usadí, přinese číšník jídelní lístky a podá je otevřené na první straně od společensky nejvýznamnější osoby všem u stolu. Při volbě menu se nekomentují ceny a vybírá se tak, aby všichni u stolu měli stejný počet chodů. Respektuje se volba osoby společensky nejvýznamnější (žena, host). Té se ostatní přizpůsobí.

Tzn., že odmítne-li na příklad žena nebo jiný host předkrm, neobjedná si ho nikdo jiný u stolu. Po příchodu obsluhy objednává každý sám za sebe. Jako první objednává žena nebo jiná společensky významná osoba, hostitel vždy jako poslední. Také může muž objednat i za ženu. Dříve bylo společensky nepřípustné, aby si objednávala žena sama.

4. Kdo platí?

Konvenčně zavedené pravidlo říká, že platí muž. Zde se počítá s tím, že muž ženu zve a je v roli hostitele. Dnes ale není výjimkou, že manažerka – žena pozve svého partnera na oběd, v takovém případě platí žena, protože je v roli hostitele ona. Jde-li o početnější skupinu, platí vždy hostitel, tedy ten, kdo ostatní pozval a restauraci vybral.

5. Jak se platí?

Způsobů placení je hned několik. Nejčastěji u stolu. Obecně platí, že cena se nekomentuje, a to ani úšklebky, zvednutím obočím nebo jinou mimikou. K placené částce se standardně přidá 10 % jako spropitné. Platíme-li kartou, dáme spropitné zvlášť. Při početnější skupině se hostitel dohodne s obsluhou a zaplatí přímo u ní bez přítomnosti ostatních. Je zdvořilé hosty vůbec nezasvěcovat do výše útraty.

SHRNUTÍ

  1. Do restaurace vchází první muž. Žena, pokud uvádí ke stolu číšník.
  2. Hostitel zve hosta, ženu zve nejčastěji muž.
  3. Objednává si nejprve žena nebo host, potom až ostatní.
  4. Platí vždy hostitel.
 
« Jak správně oslovovat? Polibek na přivítanou »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.